เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในวันถัดจากวันสมัคร เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารการสมัคร และจะยืนยันผลการสมัครของนักเรียนพร้อมทั้ง หลักฐานที่ใช้ในการสอบ ให้นักเรียนพริ้นหลักฐานเพื่อยืนยันในการสอบ

ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 3 พ.ค. 63 ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 4 พ.ค. 63 ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 5 พ.ค. 63
ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 6 พ.ค. 63 ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 7 พ.ค. 63 ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 8 พ.ค. 63
ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 9 พ.ค. 63 ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 10 พ.ค. 63 ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 11 พ.ค. 63
ตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 12 พ.ค. 63